Gerth Medien - > Jerushalaim (Waltraud Rennebaum&Ensemble Shoshan)